اول سخنرانی باید با ارائه ی مروری کلی از آنچه فراغت است مطرح شود، مخاطب را متقاعد نرم که سخنرانی شما مرتبط و مفید خواهد وجود. شروع سخنرانی بهترین فرصت برای متقاعد کردن دیگران است تا بوسیله آنها نشان دهد که شما سخنی ارزشمند برای گزارش دادن دارید. یک اول خطبه مطلوب باید دارای پنج محدودیت مهم باشد: فراخوانی توجه مخاطب؛ معرفی موضوع؛ توضیح ارتباطش با مخاطب؛ اشعار قضیه خواه هدف سخنرانی؛ و چکیده ای از نکات اصلی. درون سرانجام مقدمه، مخاطب باید بداند که شما به چه سویی می روید و سخنرانی تان چه مسائلی را پوشش خواهد رحم. اگر سخنرانی انگیزش کننده ارائه می دهید، روند ی خود را در اول بیان کنید. اگر در حال ارائه ی سخنرانی آموزنده ای هستید، توضیح دهید که چه چیزی بوسیله مخاطب خواهید آموخت.هنگامی که مقدمه ی خود را می نویسید، تکاپو کنید به این سئوال ها پاسخ دهید:

گستره ی نمایش تان چیست؟ موضوع تان چقدر محدود خواه گسترده است؟ چطور بوسیله مخاطب ربط دارد؟ اهمیتش برای مخاطب چیست؟ آیا هیچگاه دیدگاه جدید یا چشم اندازهای خاصی دارید که به مناظره موجود درباره ی موضوع تان بیفزایید؟ چرا مخاطب به جای افراد دیگر باید به شما گوش دهد؟ آیا به مخاطب اطلاعاتی می دهید یا بحثی دارید؟ نقشه ی طرز

تا پیوستن بوسیله اختتام مقدمه، شما باید مروری اختصار از نکات اصلی خود نمایش دهید. این نقشه ی اسلوب» به مخاطب معاون خواهد کرد تا نکات اصلی را تو زمینه ی مرام بزرگ ترِ شما بفهمد. بدون پیگیری اطلس ی راه، مخاطب داخل معرض سردرگمی درون میانه ی راه قرار می گیرد. مطلع سخنرانی خوب، بهترین راه بخاطر اطمینان از انتقال پیام تان است.

به طور خلاصه، فاتحه سخنرانی باید: مخاطب را به دام بیندازد. موضوع تان را توصیف درنگ. توضیح دهد که موضوع تان چطور بوسیله مخاطب ربط دارد. اهمیت موضوع را توضیح کند. اعتبار بیافریند: شما چه صلاحیتی بخاطر بحث درباره ی این موضوع دارید؟ نوآوری شما را بیان کند: چه چیز جدید یا خاصی درباره ی دیدگاه تان بود دارد؟ نقشه ی راهی از سخنرانی تان حاضر درنگ. نکات اصلی تان را خلاصه کند. سیلان خواه هدف تان را اعتراف یواش. نگارش مقدمه

چنانچه حکایت، نقل قول، پرسش، یا تله »ی دیگری دارید که الهام بخش شما برای نگاشتن مقدمه است، از آن بهره بگیرید. الهام خویشتن را مسلم فرض نکنید! در فداکار موارد، ادبیات سرایی مناسب، ترادف طبیعی ای برای طرح نکات حقیقی شما ایجاد می نرم و به سادگی خطبه را بوسیله حکم می اندازد؛ تو جاهل اینصورت، شاید اسودگی تر باشد که پس از نوشتن درباره ی نکات واقعی تان، نگارش مقدمه را آغاز کنید. پردازش نکات اصلی، آماج سخنرانی را مشخص می کند و بهتر است که پیش از شروع، ایده ی مشخصی داشته باشید که بوسیله کجا می روید. احضار توجه و علاقه

برای احضار توجه و فرع ی مخاطب در اول سخنرانی نخست ای انفجاری بنویسید و سپس، مروری سریع از سخنرانی تان ارائه دهید.

سخنرانی اساسا هنر متقاعدکردن مخاطب است؛ حتی وقتی نامحتمل است که بوسیله شما شنوایی بدهد. چطور می توانید شنوندگان خود را از دغدغه های روزمره موجودی دور کنید؟ چه چیز شما را به جذاب ترین بی نظیر در عمر پایگاه -دست ِکم تا وقتی که سخنرانی تان کامل شود- تغییر می کند؟ شما باید زننده و هوشمندانه عمل کنید؛ چون برخوردهای اولیه معمولا همه ی برخوردهای بعدی را مادون الشعاع قرار می دهند. اول سخنرانی شما انتظار مخاطب را به گوش اعطا کردن تعیین می بطی ء. بنابراین، یاد بگیرید که چطور شروعی انفجاری داشته باشید و از این لب به صرفه خویشتن نصیب ببرید. راهبردهایی برای شروع خطبه

هشت راه بخاطر فاتحه سخنرانی ماهرانه عبارت اند از: ۱. توضیحی تهییج آمیز یا مناقشه برانگیز بدهید

شما بعد می توانید از این موضع جبون دنبال نشینی کنید؛ اما جدل، راهی مؤثر بخاطر طلبیدن توجه مخاطب است.

مدل: ایالات متحده ی آمریکا باید با اِعمال جریمه بخاطر والدینی که بیشتر از یک پسر دارند، جمعیت خود را کنترل کند. ۲. حقیقتی غافلگیر کننده خواه نادر بگویید

مقیاس: آیا می دانستید که اسقاء کردن بلوبری می تواند با استواری پیام رسان های عصبی در مغزتان، شما را واقعا باهوش خیس کند؟ ۳. با یک نقل قول آغاز کنید

چنانچه خودتان نمی توانید بوسیله عموم ای که توجه مخاطبان را جلب بطی ء بیندیشید، از منابع بیرونی معاون بگیرید (البته با اسناد مناسب).

نمونه: اسکار وایلد (Oscar Wilde) می گوید: ابد دشمنانت را ببخش؛ هیچ چیز بیشتر از این، آنها را نمی رنجاند.» ۴. با حکایتی کوتاه آغاز کنید

نمونه: در یکروز سرد و بارانی، از خانه به سمت محل کارم رانندگی می کردم که گربه ای لاغر را بر جاده دیدم. دنده هایش از مافوق پوستِ کثیف و ناپاک شده اش بیرون زده بود؛ کاملا معین بود که فراوان گرسنه است. در لحظه تصمیم گرفتم که بخاطر این گربه خانه ای فاحش کنم؛ اسکان کردم و او را برداشتم و داخل صندلی شاگرد نشاندم و مسیری را مبدا کردم که زندگی ام را به طریقی تغییر انصاف که هرگز نمی توانستم تصور کنم. ۵. درباره ی ارتباط موضوع تان با مخاطب مباحثه کنید

نمونه: غذاهایی که از نظر ژنتیکی تحول یافته اند، همه ی فروشگاه های مواد غذایی را در سراسر ناحیه انباشته کرده اند؛ امروزه پرهیز از آنها مقدور نیست. اگر امروز چیزی خورده اید، چیزی خورده اید که از نظر ژنتیکی تغییر یافته است. ۶. درون برابر موضوعی روبرو جبهه بگیرید

به یک مرد پوشالی» یا نقیض ساختگی» مبهم حمله نکنید؛ روشن و واضح باشید.

میزان: تشریفات اداری و کاغذبازی های ناحق ی این دانشگاه هر روز دست وپاگیرتر می شوند. ۷. موقعیت خودتان را تو مباحثه جاری مستقر کنید

نمونه: فرهنگ جمعی داخل حال نفوذ به فضا های مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش است که مشارکت تو گروه را تشجیع می کنند؛ متشابه طرح های فضای اداری باز و محیط های گروهی جالب. شرکت ما در طبق این گرایش پایداری کرده است. ما هنوز کلکسیون ای قدیمی از اداره هایی با درهای ودیعه داریم که از چهارگوشه هایی با دیوارهای بلندِ محصور مانند کندوی زنبورعسل تشکیل شده اند! مولود ی این حکم چیست؟ روشن است! کارکنان ما هیچ گاه با هم نزدیکی نمی کنند! بوسیله نظرم، زمان آن گویا است که به حساسیت تازه ای از هوا حکم و تأثیر صمیمیت در یکروز وری نیروی کار برسیم. ۸. پرسشی مطرح کنید

معیار: آخرین باری که پولی به یک نهاد خیریه اهدا کردید، چه زمانی بود؟ اعاده

تکرار کوفته کننده است؛ درست است؟ چه کسی می خواهد چیزی را بسیار از یک بار بشنود؟ در واقع، سخنرانان باتجربه و هوشمند درمی یابند که تکرار نباید حشو و زاید باشد؛ تکرار باید کاملا بجا و هوشمندانه باشد و نقش تأکیدی و جلب کننده داشته باشد. داخل این فرهنگ حواس پرتی، برگزینی واژه، عبارت یا ایده ای جذاب و برگشتن به آن در طول سخنرانی تان می تواند به مخاطب معاون کند تا میان نکات گوناگون وابستگی قرص کند. خیال کنید که شنوایی دادن بوسیله آهنگی خوب چه حسی دارد: هر بیتی با سرودی متاخر داستانی می سازد و سپس بیتِ تکرارشونده به اساس ی آهنگ برمی گردد. در اینجا اعاده کوفته کننده نیست؛ بلکه پیاده شدن دلربایی موضوع و ماندگاری آن درون ذهن مخاطب می افزاید. وحی گیری

چنانچه ایده ای ندارید و گیر کرده اید، بخاطر وحی اخذ با سخنرانان دیگر گفت وگو کنید. اگر در سایت های مرجعِ ویدئو مانند یوتیوب یا ویمِئو (Vimeo) بوسیله دنبال سخنرانی بگردید، می توانید سخنرانان ماهری را ببینید که با همان مشکلات شما برده هستند. برای خودتان غرض بگیرید که چه چیزی راهگشاست و چه چیزی مؤثر ازاله. اعتبارسازی

برای ایجاد اعتبار، سخنران باید با عرضه ی خودش بوسیله نشانی مرجعی تو موضوع، اعتماد و شرف مخاطب را بوسیله مشت آورد.

تو مرزوبوم ی سخنرانی، پیام از پیام رسان جداشدنی نیست. چنانچه مخاطب بوسیله شما اعتماد نکند، به شما شنوایی نخواهد کرد. متأسفانه، اعتماد مخاطب غالبا بر شالوده عواملی ظاهری، احمقانه و نامرتبط و به ندرت بر پایه ی دغدغه های درست شکل می گیرد. قدرت بر برخوردهای نخست دشوار است و مخاطب پیش از اینکه حتی فرصتی بخاطر معرفی خویشتن داشته باشید، بی رحمانه قضاوت تان می کند. برای احضار تکیه و احترام مخاطب، عزب آماده کردن یک سخنرانی خوب کافی نیست؛ همچنین باید خودتان را آماده کنید. ساختن حرمت شاید قرین وظیفه ای مهیب به دید برسد. به هرحال، افراد گوناگون به عقب چیزهای متفاوتی هستند. چطور امکان دارد که بتوانید همگی آنها را راضی کنید؟ خوشبختانه، سخنرانان می توانند با متکی پیاده شدن مجموعه ای از دستورالعمل های کلی، داخل موضع های انواع اعتبار تصرف کنند. خود نمایش گری

خود ارائه گری عاملی عمده درون حیثیت سخنران است. راهبردهای مادون می تواند جاه و شرف ویژه ای را برای سخنرانان از سوی مخاطبان شان به ارمغان آورد: لباس کم ارزش بپوشید. از معیار رسمی بودن موضع آگاه باشید و نحوه ی پوشش تان را بر همان اساس گلچین کنید. ساده باشید: الگوهای زرق وبرق دار، طعم جزیی های روشن، جواهرات پرزرق وبرق و پوشش های بدن رقم شاید باعث حواس پرتی مخاطبان از پیام شما شوند. وقتی وسواس دارید، کنار پوشش حرفه ای رسمی اعتماد کنید. به مخاطب نگاه کنید. سخنرانانی که با مخاطب رابطه چشمی مستحکم می کنند، گشاده روتر، برازنده اعتمادتر و با اعتمادبه حین نمدار به نظر می رسند. حتی اگر از روی نوشتار می خوانید یا از کارت های یادداشت دستیار می گیرید، هر از گاهی، نگاه تان را بلندی بیاورید تا ارتباط تان را با مخاطب حفظ کنید. با صدایی رسا، نمایان و با تکیه گاه به حین سخن بگویید. اگر شما اعتمادبه لحظه داشته باشید، مخاطب به سادگی آن را حساسیت می کند. حیثیت خود را پیش روی کنید. مخاطب بوسیله شما مرده تر تکیه گاه خواهد کرد اگر بتوانید ثابت کنید که افراد دیگر غصه برای تخصص تان ارج قائل هستند. اعتبار محتوی مدارک مرتبط، گواهینامه ها، تقدیرنامه ها، پند نامه ها، امتحان های کاری، فعالیت های داوطلبانه و گوناگون دیگر دستاوردهای فردی هستند. ارتباط شخصی خود را با موضوع آشکار کنید. موضوع چه اهمیتی برای شما دارد؟ این موضوع چطور به خشکی امدن زندگی تان اثر گذاشته است؟ اگر مناسب است، داستانی شخصی تعریف کنید که وفاق تان را با موضوع تشریح کند. با مخاطب ماخذ ای مشترک بسازید. چه مشکلات مشترکی دارید؟ اهداف مشتر ک تان چیست؟ ابراز شایستگی

چرا مخاطب باید به آنچه شما می گویید، گوش دهد؟ بارِ اثبات این موضوع بر دوش شماست؛ پس باید درباره ی بها تجربه، آموزش خواه پژوهش خویشتن بحث کنید و آن را بخاطر مخاطب روشن کنید. بوسیله مخاطب بگویید که چطور به مرجعی قابل اعتماد در موضوع ِ مورد بحث تغییر شده اید. با این حال، امید نداشته باشید که همه به سادگی سخن تان را بپذیرند؛ از منابع دل برای افزودن اعتبارتان روزی بگیرید. تشریح کنید که شما با بحث های مربوط به موضوع آشنا هستید. بوسیله مراجع دیگر در موضوع سخنرانی اشاره کنید یا از آنها نقل تعهد کنید تا نشان دهید که با فعالیت های آنها به خوبی آشنایی دارید. همچنین، بوسیله مخاطب نشان دهید که می فهمید چطور موضوع تان در شالوده ای ارشد تر جا می گیرد. بوسیله پیشینه ی موضوع و کارکردش در بن ها یا ادب های دیگر نگاه کنید. اصل وینستون چرچیل: هرچه بیشتر به قفا بنگرید، احتمالا جلو را بیشتر خواهید دید.» استدلالی ممتاز برای وابستگی ی میان شالوده و حکمت است. مرجع شایستگی خویشتن را در این موضوع بیان کنید: تجربه، آموزش خواه پژوهش به مراجع دل ارجاع دهید. درک و دریافت تان را از ماخذ ی بزرگ خیس بوسیله مخاطب نشان دهید. کسب اعتبار از مخاطب شکاک

چنانچه با مخاطبی شکاک یا ضد گپ می کنید، با خلق ماخذ ای مشترک آغاز کنید. به باورها و مقدار های مشترک متوسل شوید و هدفی را معلوم کنید که همه پهلو آن توافق دارید. به این شعار مشترک در طول خطبه تان بارها ارجاع دهید تا به مخاطب یاد آوری کنید که درون نهایت، شما هم همان چیز را می خواهید که او می خواهد. بوسیله افراد دودل نشان دهید که با اشتیاقی صادقانه، انگیزه فاحش کرده اید تا بهترین پاسخ را بیابید و تو نتیجه، با دقت و هوشمندی، دیدگاه های آنها را در رویت گرفته اید. اگر بدون تأمل، دیدگاه های مخالف را تو نظر نگیرید، اعتبارتان را از مشت می دهید. اگر بتوانید تشریح کنید که می فهمید چرا دیدگاه های مخالف جذاب هستند، هنگام مناقشه درباره ی موقعیت تان شرف بیشتری خواهید یافت. چنانچه نتوانید به نکات مشترک بحث بپردازید، مخاطب بهانه ای برجسته خواهد داشت تا با بحث تان مخالفت یواش. بوسیله نعوظ تلخیص: بنیاد ای مشترک پیدا کنید. بوسیله باورها و ارزش های مشترک متوسل شوید. هدفی مشترک شناسایی کنید. در طول سخنرانی، به این هدف مشترک برگردید. تشریح کنید که شما از دیدگاه های دیگر درباره ی این موضوع آگاه هستید. نشان دهید که ارزش موقعیت های مخالف را می فهمید. درباره ی موضع تان مناظره کنید. معرفی کردن موضوع، مسئله و نکات اصلی

هنگفت مهلت مروری از موضوع، مسئله و نکات کلیدی تان فراهم کنید تا به مخاطبان نشان دهید که چرا باید به سخنرانی تان دلبستگی مند باشند.

سخنرانان باید در سریع ترین زمان ممکن، با معرفی موضوعی، مسئله (یا مرام شان) را اقرار کنند. پس از آغازی جذاب و توجه برانگیز، زمان کمی دارید تا مخاطب را وظیفه خور کنید که مطلبی ارزشمند بخاطر تفسیر کردن دارید.

شناساندن موضوع: موضوع تان را اقرار کنید. موضوع را در سطح ارزان بخاطر مخاطب توضیح دهید. مفاهیم کلیدی را تعریف کنید. با یادآوری ابهت موضوع، تشریح دهید که موضوع چطور به حاضران ارتباط دارد. معرفی روند

اشعار اولیه ی مسئله (یا بیان کمال مطلوب در سخنرانی آموزشی) را خلاصه و جذاب بگویید.

بوسیله یاد داشته باشید: بیان مسئله باید بحث شما را داخل یک تا سه یکسره خلاصه بطی ء. معرفی کردن نکات اصلی

پیش از اینکه مقدمه تان به سرانجام برسد، بوسیله مخاطب مروری از نکات حقیقی تان ارائه دهید. شاید مفید باشد که به طرح طاسی تان رجوع کنید و فهرستی موجز از نکات واقعی تان مهیا کنید. آن فهرست را به شکل جملات کامل اقرار کنید تا مرور خوبی داشته باشید. نمونه: موضوع، سیلان و نکات اصلی

ویتامین D شاید امروز مشتعل ترین موضوع تو رژیم و تغذیه باشد. نشریات دانشگاهی، مجلات مُد و زندگی و پروگرام های گفت وگوی تلویزیونی، از مطالب فراوانی درباره ی ویتامین D پرشده اند.

هیچ کس تو بزرگی این موضوع تردید ندارد؛ ویتامین بوسیله جذب کلسیم دستیار می کند؛ سلامت استخوان را افزودن می دهد؛ در تقویت جهیز ایمنی و کاهش تشویش بدن مؤثر است. به همین دلیل، بنا پهلو برآوردِ استیناف های اخیر، بین ۱۰ تا ۷۵ درصد از آمریکایی ها از سقوط ویتامین D رنج می برند که وحشتناک است.

صبر کنید؛ ۱۰ تا ۷۵؟ این طیف عظیمی است!

بخاطر کشف وسعت مشکل، باید نگاهی کنجکاو پر حرارت به این ارقام بیندازیم؛ و این دقیقا مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش است که داخل این ارائه اجرا خواهیم انصاف. من مروری با ترتیب زمانی و تحلیلی از روش های اندازه گیریِ سطح ویتامین D در جمعیت آمریکا را آماده کرده ام که با پژوهشی ایفا شده درون این دانشگاه آغاز می شود. تحلیل معیار

آغاز این سخنرانی موضوعی را تقریر می کند (افت ویتامین D)؛ اهمیت آن را تقریر می کند؛ ارتباطش را با مخاطب تشریح می دهد و سپس هدف نمایش را می گوید: بررسی طیف گسترده ی پیش بینی های قیمت کمبود ویتامین D بر محور ی مطالعات گوناگون»؛ و داخل نهایت نکات اصلی را به طور خلاصه فهرست می کند.

مجموعه آموزش سخنرانی و فن بیانمهارت خطبه و فن اظهار را بیاموزید و مخاطبان را مات و مبهوت خود کنید.

24،000 تومان20،000 تومانمشاهده علیه

مشخصات

  • دانلود + ادامه مطلب (منبع اصلی)
  • کلمات کلیدی: مخاطب ,بوسیله ,موضوع ,سخنرانی ,دهید ,نکات ,نکات اصلی ,بوسیله مخاطب ,نشان دهید ,آغاز کنید ,داشته باشید ,چطور بوسیله مخاطب
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارشدهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

لوله و اتصالات هیئت باب الحواعج TEXIC | تکسیک حرفهای تنهایی من دانلود رایگان موزیک آموزش عکاسی وبلاگ دبلیودبلیوای دیزاین مخصوص طراحی های گرافیکی و ساخت قالب سایت عروسی ویستا تور سایت تخصصی هک و امنیت